Hälsoenkät

Uppföljning av enkätundersökning 2008,
rörande hälsa, mentalitet och funktion hos golden retriever

Bakgrund

I enlighet med Golden retrieverklubbens RAS-dokument har det gjorts en upprepning av den hälsoenkät som gjordes år 2003. Denna upprepning syftar till att jämföra de båda undersökningarna för att se en ev. förändring av hälsoläget inom rasen, samt fungera som underlag för uppdateringen av RAS.

Under 2008 skickades därför likadana enkäter som 2003 ut till ägarna till 300 slumpmässigt utvalda hundar födda år 2002 resp.2005. Denna gång var svarsfrekvensen lägre än förra gången, 50% mot 62% år 2003 – ett utfall, som med tanke på att detta är ett jämförelse-material, ändå kan betraktas som fullt acceptabelt.

Resultat

Av de 150 svar som kom in har bara 146 st kunnat anses ”giltiga” för resultatet.

Denna jämförelseundersökning fokuserar i första hand till själva hälsoläget inom rasen, varför frågorna om boende, utfodring, försäkring etc. har lämnats utanför redovisningen. De flesta ägarna (81%) hade valt rasen för att de enbart ville ha en sällskapshund, ett värde som har ökat anmärkningsvärt sedan förra undersökningen, medan de som redan från början tänkt att använda hunden till fr.a. jakt var betydligt förre nu (3%). Av de återstående hundarna hade några köpts för att ”aktivera” ägaren, några hade ”tagits över” (tillsammans 13%) medan andra var köpta mest av ”en slump” (3%). Vad hundarna sedan kom att användas till blev däremot lika resultaten från 2003, förutom att fler hundar kommit att användas i avel i förra materialet (10% mot 6% år -08).

I princip alla hundarna var försäkrade och de flesta såväl sjuk-/skade- och livförsäkrade. Beträffande utfodringsfrågan motsvarar resultaten nu helt de från 2003.

Djurägarna uppfattade i 86% hälsoläget som mycket gott/gott, 14% tillfredsställande och endast en hund uppfattades ha mindre bra hälsotillstånd. De vanligaste ”enstaka problemen” var de i hud och öron, tätt följt av mag-/tarmproblem (”enstaka diarréer”). Ganska naturligt återfanns problemtillfällen mera hos de äldre hundarna, något anmärkningsvärt var det dock att det var flera av ”ungdomarna” (födda-05) som haft ögon-/öronproblem flera gånger (likadant som vid förra enkäten!). Vid direkt jämförelse med förra enkäten måste konstateras att de enda resultat som tydligt skiljer sig åt är de som räknas inom begreppet ”mentalitet”, till fördel för den senaste undersökningen!

37 st, dvs. 25% av djurägarna hade överhuvudtaget inte uppfattat att deras hundar haft några problem alls.

Vid denna enkät visade ingen hund epilepsi, mot två fall vid förra undersökningen. Denna gång har inte resultaten statistiskt bearbetats varför signifikansen mellan årets och 2003 års resultat inte kan redovisas exakt.

Hudproblem dominerades -08 av ”enstaka våteksem” (inkl. ”hot spots”), vilket faktiskt får betraktas som ganska normalt på hundar som är badglada och har mycket päls. Två av hundarna hade våteksem ”rätt ofta”. Totalt av alla som svarat på frågan har problemen ökat från 45% till 53%.
Ögonproblem hade två hundar (1%) haft ”ganska ofta”.
Öronproblem hade åtta hundar haft ”ganska/rätt ofta”, f.ö. endast ”lite problem”, totalt för båda 35%.
Urinvägsproblem: endast enstaka problemhundar, och då ”ganska ofta”.
Mag-/tarmproblem: bara två hundar hade haft diarréer ”ganska ofta”, resten enstaka gånger, totalt för båda 30%.
Infektioner: få hundar hade haft direkta problem, varav 6 st med ”halsfluss”, dessutom en vardera av viros (ej specificerad), analsäcksinflammation, ehrlichia (anaplasmos), kennelhosta och sköldkörtelproblem (ingen infektion).
Skelettproblem: större delen var röntgade, enstaka hund hade grava fel på höfter. Officiell statistik finns på detta.
Mentala problem: fr.a. smällare/skott (25 st), trappor/hala golv (10 st), arg/rädd för andra hundar (7 st), dvs. totalt 29% reagerar negativt på något, någon gång. Detta att jämföra med år 2003 då andelen rädda/arga hundar relativt sett var betydligt fler.

På det hela taget kan konstateras att golden retriever som ras – åtminstone i denna uppföljningsundersökning – måste betraktas som frisk, sund och tämligen problemfri. Lite förvånande, men glädjande, är det låga antalet uppfattade sjukdomstillfällen dvs. de tillfällen som kräver (större) veterinärinsats. Detta kan tyda såväl på att hundarna är friska som på att ägarna betraktar vissa tillstånd som helt normala – en hund som aldrig kliar sig, aldrig har diarré, aldrig ont i halsen, aldrig reagerar på märkliga ljud eller situationer – ja den hunden måste vara en plyschhund!!

Grattis GRK och alla uppfödare och goldenägare – gläds åt er friska, sunda och glada ras!

Eva Swanberg


Under 2003 genomförde Jenny Sjökvist, SLU en enkätundersökning gällande hälsa, mentalitet och funktion hos golden retriever.

» HÄR « kan du läsa resultatet av denna enkätundersökning.