Hälsoenkät


Uppföljning av enkätundersökning 2014,
rörande hälsa, mentalitet och funktion hos golden retriever

Bakgrund
I enlighet med Golden retrieverklubbens RAS-dokument har det gjorts en uppföljning av de hälsoenkäter som gjordes år 2003 och 2008.
Under 2014 skickades nya enkäter ut till 500 hundägare med hundar födda 2008 och 2011. Dessa hundar var då tre och sex år gamla. Ägarna var slumpvis utvalda och ägaruppgifterna kom från Svenska kennelklubben.

Svarsfrekvens
Svarsfrekvensen var liksom 2008 50 procent (mot 62 procent år 2003) – ett utfall, som med tanke på att detta är ett jämförelsematerial, ändå kan betraktas som fullt acceptabelt. Av de 254 svar som kom in har bara 223 kunnat anses ”giltiga” för resultatet.

Resultat
Jämförelseundersökningen fokuserar i första hand på själva hälsoläget inom rasen, varför de allmänna frågorna har fått mindre utrymme i redovisningen. Några resultat redovisas dock här-

På frågan om varför valet av hund fallit på just golden retriever svarade de flesta ”Vi har träffat rasen tidigare och fått ett gott intryck”, därefter kom ”För att det är en bra familjehund” och på tredje plats ”Vi är en aktiv familj och sökte en aktiv hund”.
Andra frågan handlade om vilket eller vilka användningsområden som man har sin golden till. På delad första plats med störst andel svar kom ”Utställning” och ”Annat”, därefter ”Viltspår” och på en delad tredje plats ”Lydnad” och ”Avel”.

Beträffande utfodring fick 81 procent av hundarna torrfoder, tolv procent färskfoder och övriga sju procent annat foder.
98 procent av samtliga hundar i enkätsvaren var försäkrade.

HÄLSA

Hudproblem:
Enkäten visade att 64 procent av hundarna aldrig hade haft någon hudåkomma. 36 procent hade någon gång haft hudåkomma, varav nio procent flera gånger. Majoriteten, 60 procent av de hundar som haft någon hudåkomma, hade haft våteksem. Totalt sett har problemen med våteksem ökat från 45 procent -03 till 53 procent -08 och 60 procent -14

Ögonproblem:
60 procent av hundarna var ögonlysta. Åtta procent av hundarna i enkäten hade någon eller fler gånger haft ögoninflammation, 2008 hade en procent haft återkommande ögonproblem, 2003 redovisades att sju procent av hundarna haft ögoninflammation.

Öronproblem:
29 procent har någon gång haft problem relaterat till öron. Den största gruppen inom örondiagnoser var i enkäten 2014 öroninflammation. En hund med öroninflammation har ofta både svamp och klåda. Redovisas dessa tre diagnoser tillsammans, utgör de 91 procent av örondiagnoserna.
2008 hade sammanlagt 35 procent av hundarna haft olika grad av öronproblem, olika frekvent. 2003 var siffran för öronproblem 27 procent.

Allergier:
Allergiska hundar med överaktivt immunförsvar och försämrad hudbarriär drabbas ofta av andra åkommor utöver klåda så som inflammationer i hud, öron och ögon. Detta samband går att se även i denna enkät då 21 procent av de hundar som har diagnos på öron även har allergi.
22 procent av hundarna som har hudproblem har redovisats under någon typ av allergi
Samband mellan öronproblem och allergier har inte tagits fram i tidigare enkätsammanställningar. 2003 redovisades 3,8 procent av hundarna under hudproblem: allergi.

Urinvägsproblem:
Åtta procent av alla har någon eller flera gånger behandlats för problem kopplat till njurarna. Ingen har diagnosticerats med njursvikt eller PNP/RD. Även 2008 och 2003 låg andelen hundar som haft problem med urinvägarna under tio procent.

Livmodersinflammation:
Enkäten 2014 visade att nio procent av tikarna hade haft livmoderinflammation. Endast en har behandlats med medicinering, resterande med operation. 2003 var siffran 2,7 procent. Från 2008 finns inga siffror redovisade.

Mag-/tarmproblem:
13 procent har någon eller fler gånger haft besvär med mage/tarm. Endast 13 procent av dessa har haft ganska mycket eller mycket besvär. 2008 hade 30 procent av hundarna haft besvär med mage/tarm 2003 25,2 procent.

Infektioner:
Enkäten 2014 visade att sex procent har haft borrelia och/eller anaplasma/ erlichios. Under 2008 finns inte fästingrelaterade sjukdomar redovisade, medan 4,9 procent fästingrelaterade sjukdomar rapporterades i enkäten 2003.

Skelettproblem:
85 procent av dem som fyllt i och skickat in blanketten har låtit höftleds- och armbågsleds röntgat sina hundar. Ett fåtal hundar har visat besvär från någon led.
Liknande resultat visade sig också 2008 och 2003.

Epilepsi:
Liksom 2008 visade denna enkät ingen hund med epilepsi. 2008 rapporterades två fall vid undersökningen.

Övriga sjukdomar:
Bland övriga sjukdomar som inte ingått i de ovan redovisade har tre hundägare fyllt i att deras hund diagnostiserats med hypotyreos. Förutom detta har enstaka hundar drabbats av annan sjukdom.

MENTALITET
Sju procent av hundarna i enkäten har någon gång visat aggressivitet. Majoritetenav dessa är hanhundar som visat aggressivitet mot andra hanhundar.

15,2 procent av hundägarna upplever att deras hundar, 34 st, uppvisar rädsla i olika situationer.
2008 reagerade totalt 29 procent negativt någon gång, framför allt på smällare/skott, trappor och hala golv. Ett fåtal hundar i enkäten 2008 visat aggressivitet/ rädsla för andra hundar. Detta kan jämföras med år 2003 då andelen rädda/arga hundar relativt sett var betydligt fler.

SLUTORD
De flesta golden har inte haft några sjukdomar och det är glädjande att se det låga antalet uppfattade sjukdomstillfällen det vill säga tillfällen som kräver veterinärinsats. Det styrker bilden av att golden är en relativt frisk ras. Ett utropstecken är dock den höga andelen hundar med våteksem Angående mentalitet visar enkäten att det fortfarande finns hundar som reagerar starkt på ljud. Vi kan också se hundar som visar rädsla mot blanka/ hala golv, både i resultat från BPH och hundägarnas uppfattning i denna enkät.