Om Renal dysplasi


2020-11-01

Renal dysplasi är en utvecklingsrubbning som definieras av en onormal utveckling av njurvävnaden. Sjukdomen drabbar främst unga hundar (0-4 år) och yttrar sig i ökad törst och urinering, trötthet och lågt blodvärde. Den onormala utvecklingen av njuren (själva grundorsaken till sjukdomen renal dysplasi) sker redan hos fostret i livmodern eller hos den nyfödda valpen. När njurarna är färdigutvecklade cirka 1–2 månader efter födelsen, kan denna utvecklingsrubbning inte uppkomma. De sekundära förändringarna fortsätter dock att fortskrida, varvid njurarnas funktion successivt minskar. Sjukdomen utvecklas i olika takt hos olika individer, men det vanliga är att hunden drabbas av kronisk njursvikt och dör mellan 4 månaders och 2 års ålder.

Det kan finnas olika orsaker till renal dysplasi, men i de fall sjukdomen drabbar många hundar inom en ras och hundar som är släkt med varandra kan man dra slutsatsen att sjukdomen är ärftlig. Idag finns ett antal diagnostiserade fall, men eftersom alla fall inte blir diagnostiserade finns här ett mörkertal.

Arvsgången har inte kunnat fastställas men eftersom båda föräldradjuren till den affekterade individen sannolikt nedärver en ökad risk för att utveckla njursjukdomen bör de fortsättningsvis inte användas i avel. Kombinationer som lämnat RD ska inte göras om och hund som lämnat RD i mer än en kombination skall inte användas i avel.

I dagsläget pågår forskning där även golden ingår kring RD på SLU.
Det man som ägare till en hund med njurproblem bör göra är att skicka in blodprov till RD-projektet på SLU. Misstänker veterinären RD måste det sjuka djurets njurar tas till vara och skickas in till SLU efter kontakt med projektledaren Lena Pelander.

Blodproven som skickas in ska vara två EDTA-rör med blod och två rör med serum (centrifugerat blod) Blodproven ska tas medan hundarna fortfarande lever och kan tas på både friska hundar, som då kommer att ingå i en kontrollgrupp, men företrädesvis hundar som lider av någon form av njursjukdom eftersom SLU har ganska gott om blod från friska hundar i sin biobank. Njurvävnad från hund som fått somna in tas emot av SLU för att användas i forskningen. Helst ska båda njurarna tas tillvara enligt tydliga instruktioner som finns på den av blanketterna som enbart rör Renal Dysplasi, RD.

Klicka » HÄR « för att ladda ner de blanketter som behövs för att skicka in blodprov, vilket man bör göra när man har en hund som lider av någon njurrelaterad sjukdom. Blanketterna heter ”Instruktioner till provtagande veterinär” och ”Medgivaravtal”. Ange gärna att proverna i första hand ska användas för RD-forskning.

Om din hund har fått somna in och du kan tänka dig att bidra till forskningen genom att lämna hundens båda njurar ska också remissen till SKK för Renal Dysplasi på samma sida skickas in. Eftersom golden retriever nu finns med i projektet finns möjlighet att få ersättning för kostnader i samband med ovanstående provtagningar. Innan proven tas ska man kontakta Lena Pelander på SLU för att få information om ersättning kommer att kunna betalas ut och omhur stor ersättningen blir.