Om Renal dysplasi


2021-03-15

Allmänt
Renal dysplasi är en utvecklingsrubbning som definieras som en onormal utveckling av njurvävnaden. Sjukdomen är dödlig och drabbar främst unga hundar från 4 månader till 2 års ålder. I en del fall kan hunden leva längre beroende på graden av underutveckling eller att den t.ex. kan ha en fungerande njure.

Symtom
Renal dysplasi yttrar sig, liksom många andra njursjukdomar i ökad törst och urinering, kräkningar och diarré. Dåligt allmäntillstånd, trötthet och blodbrist är andra symtom.
Den onormala utvecklingen av njuren (själva grundorsaken till sjukdomen renal dysplasi) sker redan hos fostret i livmodern eller hos den nyfödda valpen. När njurarna är färdigutvecklade cirka 1–2 månader efter födelsen, kan denna utvecklingsrubbning inte uppkomma. De sekundära förändringarna hos onormalt utvecklade njurar fortsätter dock att fortskrida, varvid njurarnas funktion successivt minskar. Sjukdomen utvecklas i olika takt hos olika individer, men det vanliga är att hunden drabbas av kronisk njursvikt och dör mellan 4 månaders och 2 års ålder.

Diagnos
För att säkert kunna ställa diagnosen måste man närmare undersöka njurvävnaden. Detta görs genom en mikroskopisk vävnadsundersökning (histopatologisk undersökning) och för diagnosen RD krävs att vissa typiska förändringar i njurarna kan påvisas. I njurarna hos en diagnostiserad hund kan man se omogna vävnadsstrukturer som inte ses i den normala, färdigutvecklade njuren. Dessutom kan man påvisa felaktigt utvecklad vävnad. För att diagnosen RD ska kunna ställas krävs påvisande av en eller flera sådana primära förändringar.
Vid avlivning av njursjuk hund är det därför av största vikt att njurprov från hunden sparas och skickas till SLU för att säkerställa diagnosen. Det finns rutiner som ska följas; SKK-remiss ska användas av veterinärerna vid insändandet av njurprov till analys. Det gäller alla unga hundar som avlivas med misstänkt renal dysplasi.

Forskning
Det kan finnas olika orsaker till Renal dysplasi, men i de fall sjukdomen drabbar många hundar inom en ras och hundar som är släkt med varandra kan man dra slutsatsen att sjukdomen är ärftlig. Idag finns ett antal diagnostiserade fall, men eftersom alla fall inte blir diagnostiserade finns här ett mörkertal.

I dagsläget pågår forskning på SLU, där även golden ingår, kring RD. Målet med SLU:s projekt är att identifiera den genetiska bakgrunden till utvecklingen av sjukdomen Renal dysplasi. I framtiden hoppas man att detta ska kunna leda till ett genspecifikt test som kan påvisa anlagsbärare. På så sätt kan vi i framtiden undvika anlagsbärare i aveln och minska frekvensen av sjukdomen.
Det man som ägare till en hund med njurproblem bör göra är att skicka in blodprov till RD-projektet på SLU. Misstänker veterinären RD måste det sjuka djurets njurar, om avlivning blir aktuell, tas till vara och skickas in till SLU. SKK:s remiss ska följa med, då alla raser har anmälningsplikt när det gäller RD.

Blodproven som skickas in ska vara två EDTA-rör med blod och två rör med serum (centrifugerat blod) Blodproven ska tas medan hundarna fortfarande lever och kan tas på både friska hundar, som då kommer att ingå i en kontrollgrupp, men företrädesvis hundar som lider av någon form av njursjukdom eftersom SLU har ganska gott om blod från friska hundar i sin biobank. Njurvävnad från hund som fått somna in tas emot av SLU för analys och för att användas i forskningen. Helst ska båda njurarna tas tillvara enligt tydliga instruktioner som finns på den av blanketterna som enbart rör Renal Dysplasi, RD.

Blanketter för att skicka in prover:

Instruktion till veterinärern

Instruktion blod- och vävnadsprovtaning

Medgivaravtal

Om din hund har fått somna in och du kan tänka dig att bidra till forskningen genom att lämna hundens båda njurar ska också ”Remiss till SKK för Renal Dysplasi” på samma sida skickas in. Eftersom golden retriever nu finns med i projektet finns möjlighet att få ersättning för kostnader i samband med ovanstående provtagningar. Innan proven tas ska man kontakta Lena Pelander på SLU för att få information om ersättning kommer att kunna betalas ut och om hur stor ersättningen blir. Rekommendationer till avelshygieniska åtgärder i dagsläget

Eftersom arvsgången inte kunnat fastställas men eftersom båda föräldradjuren till den affekterade individen sannolikt nedärver en ökad risk för att utveckla njursjukdomen gäller fortsättningsvis följande avelsrekommendationer:

• Känd anlagsbärare, (dvs. föräldradjuren till hund som drabbats av RD) tas ur avel.

• Drabbad individs kullsyskon/helsyskon skall endast med försiktighet användas i avel.

• Kullsyskon/helsyskon till känd anlagsbärare skall om den används i avel, ej paras med annan känd anlagsbärares syskon eller avkomma.

• Avkomma till känd anlagsbärare skall om den används i avel, ej paras med annan känd anlagsbärares avkomma.

Har du frågor om RD och om forskningen, kontakta Kerstin Persson
Tfn 0706-43 63 44
E-post: kerstin.persson@goldenklubben.se

Anlagsbärare för renal dysplasi hittar du på SKK Avelsdata:

Klicka på ”raser”, välj ”Golden retriever”, välj ”listor”, fyll i datum och välj ”Renal dysplasi” under rullisten.