Om Renal dysplasi


2019-11-07

Renal dysplasi är en utvecklingsrubbning som definieras av en onormal utveckling av njurvävnaden. Sjukdomen drabbar främst unga hundar (0-4 år) och yttrar sig i ökad törst och urinering, trötthet och lågt blodvärde. Den onormala utvecklingen av njuren (själva grundorsaken till sjukdomen renal dysplasi) sker redan hos fostret i livmodern eller hos den nyfödda valpen. När njurarna är färdigutvecklade cirka 1–2 månader efter födelsen, kan denna utvecklingsrubbning inte uppkomma. De sekundära förändringarna fortsätter dock att fortskrida, varvid njurarnas funktion successivt minskar. Sjukdomen utvecklas i olika takt hos olika individer, men det vanliga är att hunden drabbas av kronisk njursvikt och dör mellan 4 månaders och 2 års ålder.

Det kan finnas olika orsaker till renal dysplasi, men i de fall sjukdomen drabbar många hundar inom en ras och hundar som är släkt med varandra kan man dra slutsatsen att sjukdomen är ärftlig. Idag finns ett antal diagnostiserade fall, men eftersom alla fall inte blir diagnostiserade finns här ett mörkertal.

Arvsgången har inte kunnat fastställas men eftersom båda föräldradjuren till den affekterade individen sannolikt nedärver en ökad risk för att utveckla njursjukdomen bör de fortsättningsvis inte användas i avel. Kombinationer som lämnat RD ska inte göras om och hund som lämnat RD i mer än en kombination skall inte användas i avel.
I dagsläget pågår forskning kring RD på SLU, men golden retriever ingår ännu inte i projektet.

Inledande kontakter med förhoppning om ett samarbete togs under hösten 2018 med SLU och samtalen med de ansvariga för RD-projektet har fortsatt. I dagsläget har man ännu inte haft möjlighet att ta in golden retriever i forskningsprojektet.

Det man som ägare till en hund med njurproblem kan göra är att skicka in blodprov till SLU som de kan använda och analysera när golden tas med i projektet. Misstänker veterinären RD måste det sjuka djurets njurar tas till vara och skickas in till SLU.
Kommer många blodprov från hundar med njurproblematik in är sannolikheten stor att golden åter blir intressant ur forskningssynpunkt.

Blodproven som skickas in ska vara två EDTA-rör med blod och två rör med serum (centrifugerat blod) Blodproven ska tas medan hundarna fortfarande lever och kan tas på både friska hundar, som då kommer att ingå i en kontrollgrupp, men företrädesvis hundar som lider av någon form av njursjukdom eftersom SLU har ganska gott om blod från friska hundar i sin biobank. Njurvävnad från hund som fått somna in tas emot av SLU och sparas tills den blir aktuell att använda i forskningen. Helst ska båda njurarna tas tillvara enligt tydliga instruktioner som finns på den av blanketterna som enbart rör Renal Dysplasi, RD.

Klicka » HÄR « för att ladda ner de blanketter som behövs för att skicka in blodprov, vilket man bör göra när man har en hund som lider av någon njurrelaterad sjukdom. Blanketterna heter ”Instruktioner till provtagande veterinär ” och ”Medgivaravtal”. Ange gärna att proverna i första hand ska användas för RD-forskning.

Om din hund har fått somna in och du kan tänka dig att bidra till forskningen genom att lämna hundens båda njurar ska också blanketten för Renal Dysplasi på samma sida skickas in. Eftersom det uppstår kostnader i samband med ovanstående provtagningar pågår samtal kring finansiering av dessa, så att enskild djurägare inte ska behöva bli drabbad.

Sidan är under uppdatering.