Sektionsstadgar

Antagna av Golden retrieverklubbens årsmöte 2007-03-04 och fastställda av
Golden retrieverklubbens klubbstyrelse, att gälla fr o m 2007-07-01

INLEDNING

Dessa stadgar ska fastställas av GRKs klubbstyrelse.

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och för Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) samt för Golden retrieverklubben (GRK).

§ 1 MÅL
Golden retrieverklubbens sektioner, som är ideella föreningar, har till ändamål att inom ramen för Golden retrieverklubbens stadgar, bestämmelser, anvisningar och direktiv, tillvarata specifika intressen för rasen Golden retriever.

§ 2 VERKSAMHET
De lokala sektionerna förverkligar sina syften genom att bl.a.:

informera och sprida kunskap om Golden retrieverklubben – dess mål, organisation och arbetsformer

informera om Golden retriever och rasens användningsområden

anordna utbildning för medlemmar i dressyr och praktiskt bruk av hundar tillhörande klubbens ras, samt annan lämplig utbildning

vara Golden retrieverklubbens klubbstyrelse behjälplig vid anordnande av officiella aktiviteter samt övriga centralt fastställda arrangemang

avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av Golden retrieverklubbens klubbstyrelse eller när annan anledning föreligger

följa den kynologiska verksamheten rörande klubbens ras

deltaga i samråd inom Golden retrieverklubben

§ 3 MEDLEMSKAP
Medlem i den lokala sektionen är varje medlem i Golden retrieverklubben som är registrerad inom sektionens verksamhetsområde.

En sektion äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift.

§ 4 VERKSAMHETSÅR
Den lokala sektionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 5 ORGANISATION
Sektionens angelägenheter handhas av sektionsårsmötet och en av årsmötet vald styrelse (nedan kallad styrelsen).

§ 6 SEKTIONSÅRSMÖTE
Mom. 1 Inledning
Ordinarie sektionsårsmöte skall hållas årligen före februari månads utgång.

Extra sektionsmöte skall hållas på kallelse av styrelsen, eller när sektionens revisorer så begär eller när minst en fjärdedel av sektionsmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

Om extra sektionsmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar.

Kallelse till sektionsårsmötet skall utfärdas av den lokala sektionens styrelse och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt.

Mom. 2 Dagordning
Ordinarie sektionsårsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den som styrelsen utsett. Ordinarie sektionsårsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denna av sektionsmötets ordförande.

Vid ordinarie sektionsårsmöte skall följande ärenden förekomma

Justering av röstlängden

Val av ordförande för mötet

Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet

Val av två justerare tillika rösträknare, att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

Fastställande av dagordning

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med resultat och balansräkning

Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans och resultaträkning samt bokslut

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsens förslag till verksamhetsplan

Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår

Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga funktionärer

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ev. suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter

Val av valberedning om tre personer varav en ordförande.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16

Behandling av frågor som senast den 1 oktober anmälts till styrelsen eller av denna underställts mötet.

Genomgång av handlingar till klubbens fullmäktigemöte

Övriga frågor

Mom. 3 Röstning
Vid sektions årsmöte samt sektionsmöte äger varje medlem i Golden retrieverklubben som är registrerad i sektionen rätt att föra talan och utöva rösträtt från det år denne fyller 16 år. Fullmaktsröstning medges inte. Röstlängd vid sektionsårsmöte samt sektionsmöte fastställs med ledning av för dagen gällande medlemsförteckning.

Röstning sker öppet. Röstning med slutna sedlar kan dock ske om sektionsmötet godkänner detta. Val skall dock förrättas genom sluten omröstning om någon så begär.

Som mötets beslut gäller den mening, som erhållit flest antal röster utom i frågor där annat stadgas. Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av mötets ordförande. Val avgörs dock genom lottning vid lika röstetal. Eventuell reservation till sektionsmötets beslut i ett ärende skall anmälas till protokollet vid beslutstillfället. Sker reservation i skriftlig form skall den inlämnas till mötets ordförande innan sektionsmötet avslutas.

Mom. 4 Motioner och förslag

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie sektionsårsmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 1 oktober året innan sektionsårsmötet. Styrelsen skall tillse att motionen med eget yttrande publiceras på sektionens hemsida samt överlämna motionen till sektionsårsmötet.

Väcks vid ordinarie sektionsårsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas ovan, kan om sektionsårsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling

Vid extra sektionsmöte får till avgörande endast upptas ärenden, som angetts i kallelsen.

Mom. 5 Valbarhet

Valbar till förtroendeuppdrag inom lokal sektion är endast medlem i Golden retrieverklubben som är registrerad i sektionen.

§ 7 STYRELSEN
Mom. 1 Styrelsens organisation

Förvaltning av sektionens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och fyra eller sex övriga ledamöter, samt om sektionsårsmötet så beslutar, två suppleanter.

Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljes så att årligen halva antalet utses för en tid av två år. Suppleanterna utses för en tid av ett år.

Mandatperioden räknas från ordinarie sektionsårsmöte till nästa eller därpå följande ordinarie sektionsårsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör samt inom eller utom sig sekreterare. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt, men inte rätt att deltaga i beslut.

Styrelsen får inom sig utse arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen utser inom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

Vid sammanträde skall protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande och kallelse utgått till samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening, som de flesta närvarande ledamöterna enar sig om.

Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom. 2 Styrelsens åligganden
att sköta sektionens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar samt Golden retrieverklubbens stadgar.

att utse inom eller utom sig, delegater som företräder sektionen vid Golden retrieverklubbens fullmäktigemöte samt inom föreskriven tid meddela klubbstyrelsen namnen på dessa.

att anordna hundägarutbildning på regional nivå.

att tillvarata intresset för och skapa förutsättningar för lokal funktionärsutbildning

att vara Golden retrieverklubben behjälplig vid anordnande av officiella prov och utställningar

att föra noggranna räkenskaper över sektionens intäkter och kostnader samt förvalta dess tillgångar

att ansvara för sektionens arkiv och korrespondens

att verkställa av sektionsårsmötet fattade beslut

att följa de anvisningar som lämnas av Golden retrieverklubben klubbstyrelse

att avge yttrande över av Golden retrieverklubbens klubbstyrelse till sektionen hänskjutna ärenden

att senast fyra veckor före ordinarie sektionsårsmöte lämna styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning till sektionens revisorer

att avge verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning vid ordinarie sektionsårsmöte

att bereda ärenden som ska behandlas av sektionsårsmöte

att upprätta verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsperiod

att tillställa Golden retrieverklubbens klubbstyrelse verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt verksamhetsplan och budget senast tre veckor efter ordinarie sektionsårsmöte samt lämna uppgift till klubbstyrelsen om sektionsstyrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför sektionsstyrelsen

att lägga motioner till Golden retrieverklubbens fullmäktigemöte

§ 8 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Den lokala sektionens räkenskaper skall årligen per 31 december sammanföras i ett bokslut som tillsammans med verksamhetsberättelse och protokoll överlämnas för granskning till sektionens revisorer senast 4 veckor före ordinarie sektionsårsmöte

Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie sektionsårsmöte

Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det sektionsårsmöte då val skett till och med det därpå kommande sektionsårsmöte

Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.

§ 9 VALBEREDNING
Av sektionsårsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie sektionsårsmötet.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Efter beslut från sektionsstyrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

§ 10 DISCIPLINÄRENDEN
För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKK:s stadgar.

§ 11 PROTOKOLL
Protokoll ska föras vid sektionsårsmötet samt vid sektionsstyrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlas och de beslut som fattas och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare.

Protokoll ska göras tillgängliga för medlemmar genom sektionens hemsida samt att medlem kan rekvirera dessa mot ersättande av uppkomna kostnader.

Protokollen ska löpande tillställas sektionens ordinarie revisorer, sammankallande i sektionens valberedning samt Golden retrieverklubbens klubbstyrelse.

Protokollsoriginal ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 FORCE MAJEURE
Om sektionen på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin verksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Sektionen har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Sektionens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till Golden retrieverklubbens klubbstyrelse. På motsvarande sätt har sektionen rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

Sektionen svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald eller funktionär inom sektionen som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 13 STADGAR OCH STADGEÄNDRING
Förslag om ändring av dessa stadgar skall senast den 1 oktober inges till Golden retrieverklubbens klubbstyrelse som däröver till ordinarie fullmäktigemöte avger yttrande.

För stadgeändring erfordras att beslut därom fattas på ordinarie fullmäktigemöte samt att beslutet biträdes med minst två tredjedels majoritet.

I kallelsen till ordinarie fullmäktigemöte skall ändringsförslaget bifogas.

§ 14 VILANDEFÖRKLARING ELLER UPPLÖSNING AV SEKTION
GRKs klubbstyrelse fattar beslut om att sektion ska vilandeförklaras eller upplösas efter begäran från sektionens årsmöte.

För att en sådan begäran ska vara giltig ska beslut om detta fattas av två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum, varav minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Upplöses eller vilandeförklaras sektion som medlemsorganisation i GRK ska sektionens tillgångar och arkiv överlämnas till GRK att användas på sätt som sektionens sista årsmöte beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer.

I nedanstående tabell kan du se vilken sektion du tillhör.

 SEKTION  POSTNUMMER  FÖRUTOM POSTNUMMER
 Dalarna/S Gävleborg  77000-79999
 80000-80999
 81000-81399
 81491
 81600-81899
 
 Göteborg/Bohuslän  40000-42999
 43100-43199
 43300-43399
 43500-43899
 44000-45999
 47000-47999
 50000-51999
 
 Halland  30000-31999
 43000-43099
 43200-43299
 43400-43499
 43900-43999
 
 Jämtland/Härjedalen  83000-84999
 88050-88051
 84010-84013
 84024
 84100-84199
 Medelpad/Hälsingland  81692
 82000-82999
 84010-84013
 84024
 84090
 84100-84199
 85000-86999
 
 Norrbotten  93081-93082
 93086
 93090-93095
 93300-93399
 94000-99999
 
 Skaraborg/Älvsborg  46000-46999
 52000-54999
 56500-56699
 56042
 
 Skåne/Blekinge  20000-29999
 37000-37999
 28500-28599
 28700-28799
 Småland/Öland  28500-28599
 28700-28799
 33000-36999
 38000-39999
 55000-57999
 59080-59081
 59083
 59090-59099
 59300-59499
 59800-59899
 56042
 56500-56699
 Stockholm/Gotland  10000-19999
 62000-62999
 76000-76999
 
 Uppland  74000-75999
 81064-81065
 81400-81599
 81900-8199
 
 Värmland/N Dalsland  65000-69199
 69300-69399
 71200-71299
 71600-71799
 71900-71999
 
 Västerbotten  90000-93999  93081-93082
 93086
 93090-93095
 93300-93399
 Västmanland  70000-71199
 71300-71499
 71800-71899
 72000-73999
 
 Ångermanland  87000-89999  88050-88051
 Östergötland/Södermanland  58000-61999
 63000-64999
 69200-69299
 69400-69799
 71500-71599
 59080-59081
 59083
 59090-59099
 59300-59499
 59800-59899