Aktuellt om ögon

Information om ny PRA-form hos Golden retriever
2012-11-22

En tredje form av PRA hos Golden retriever har nu diagnostiserats. Denna form kallas GR_PRA2 och drabbar – liksom GR_PRA1 – såvitt känt enbart golden retriever. Ett gentest kommer inom kort att finnas tillgängligt för den nya PRA-formen. När den blir klar kommer den som testar en golden att få resultat via samma remiss för såväl GR_PRA1 som GR_PRA2. SLU kommer att ha oförändrad kostnad – 625 kronor – för att gentesta för båda PRA-formerna.

Om du tidigare har testat din hund för GR_PRA1 kan det blod som redan finns hos SLU användas för att testa även för den nya formen. En remiss även för att kunna gör det kompletterande testet väntas också inom kort från SLU. Läs mer här på hemsidan där vi uppdaterar så snart allt är klart.

SKK:s har godkänt central registrering även för GR_PRA2. I framtiden kommer man att via Avelsdata kunna se resultat för hundar testade för både GR_PRA1 och GR_PRA2.

Nytt ögonlysningsprotokoll från 1 januari 2012

Från 1 januari 2012 används ett nytt protokoll vid ögonlysning.
Detta protokoll är enlig ECVO-modellen och innehåller fler diagnoser.
Klicka för större bild

VIKTIG INFORMATION OM TESTRESULTAT FÖR GR_PRA1
2011-12-23

Resultat från DNA-test för GR_PRA1 registreras numera automatiskt hos SKK. Testresultaten skickas direkt från SLU till SKK.
Det finns dock många testresultat som INTE är registrerade som härrör från uppstarten av testerna när vi ännu inte hade central registrering av resultaten.
Givetvis är det av största vikt att dessa resultat blir registrerade i SKK:s databas som hjälp vid avelsplanering.
Det finns förmodligen mer än en anledning till att resultaten inte har blivit inskickade. Vissa kanske inte har rätt remiss ifylld, andra har helt enkelt misstolkat informationen och någon har kanske helt enkelt glömt bort att skicka in sitt testresultat.

Följande gäller för tester som genomförts INNAN beslut om central registrering:
Alla testresultat som skickats in till GRK för publicering på GRK:s hemsida kommer att skickas in till SKK för registrering. Beslut om det är fattat av SKK och GRK gemensamt.

Har du skickat in resultat till GRK och därmed godkänt publicering, men INTE vill att detta publiceras i Avelsdata/Hunddata?
Hör av dig omgående till Anita Ohlson. E-post: info@goldenklubben.se

Har du ett testresultat från SLU men saknar remiss undertecknad av blodprovstagande veterinär?
Ta en kopia av testresultatet och skriv på detta att du godkänner att resultatet registreras hos SKK. Underteckna och skicka in till SKK.
Du kan också scanna detta och skicka via E-post. vet@skk.se eller fax 08-795 30 99


Testa din hund för GR_PRA1

Sedan hösten 2010 kan du nu testa din hund för att se om den kommer att få eller är anlagsbärare för den mest vanliga formen av PRA på svenska hundar, GR_PRA1

Så här gör du:

1) Beställ tid hos din veterinär för blodprovstagning

2) Till veterinären tar du med den speciella remiss som sedan ska skickas
    till SLU. Du kan hämta hem blanketten » HÄR «

Observera att remissen har två A4-sidor där del två är information till veterinären om hur blodprovet ska tas. Det är viktigt att du tar med även det papperet till din veterinär.

Priset för testet är SEK 820. Faktura kommer tillsammans med testresultatet från SLU.
Till detta tillkommer provtagningskostnaden som du betalar direkt till din veterinär.

Har du frågor kring detta så maila avel@goldenklubben.se


Information från SLU 2010-11-03

PROGRESSIV RETINAL ATROFI (PRA) HOS GOLDEN RETRIEVER

Progressiv Retinal Atrofi (PRA) är ett samlingsnamn för flera olika ärftliga ögonsjukdomar som förekommer hos många hundraser. Sjukdomen kännetecknas av en degeneration av ögats stavar och tappar i näthinnan (retina). PRA är dubbelsidig och drabbar därmed båda ögonen och leder till en successiv försämring av synen som slutligen resulterar i blindhet. En mutation för PRA behöver inte vara specifik för en hundras men det är inte ovanligt att de genetiska orsakerna till PRA skiljer sig åt mellan olika hundraser. En hundras kan även ha fler olika genetiska orsaker till sjukdomen. Det finns idag inget botemedel mot PRA.

Nyupptäckt PRA – mutation
Ett forskarlag vid Sveriges Lantbruks Universitet (SLU), Uppsala Universitet, Broad Institute i USA, och Animal Health Trust (AHT) i Storbritannien har nu upptäckt en mutation för PRA hos Golden retriever.

Sedan tidigare finns ett flertal kända PRA-orsakande mutationer hos andra hundraser men hos Golden retriever har den genetiska orsaken till PRA varit i huvudsak okänd. Hos Labradorer, som är närbesläktade till Golden retriever finns en känd form av PRA (prcd-PRA) som orsakas av en mutation i prcd-genen. Ett genetisk test för prcd-PRA finns och erbjuds av företaget OptiGen (www.optigen.com) i USA och av Antagene (www.antagene.com) i Frankrike. Trots att de två hundraserna är närbesläktade har det visat sig att endast en handfull av de kända fallen av PRA hos Golden retriever beror på en mutation i prcd-genen.

Den nyupptäckta mutationen hos Golden retriever finns i en annan gen och våra studier tyder på att det är den vanligaste orsaken till PRA hos rasen i Sverige och Europa. Hundar med denna form av PRA uppvisar vanligtvis synproblem först vid lite högre ålder (ca 7år). Mutationen har än så länge inte upptäckts i någon annan hundras. PRA är generellt en förhållandevis ovanlig sjukdom hos Golden retriever. Nedärvningsmönstret tyder på att PRA hos rasen i huvudsak kan ses som en autosomalt recessiv sjukdom och för att utveckla PRA krävs att mutationen finns i homozygot form, det vill säga att individen har två kopior av mutationen. Bland Golden retriever i Sverige och Europa uppskattar vi allelfrekvensen till ca 5%. Det betyder att ca 10% av de friska hundarna i Sverige bär på en kopia av mutationen. Om parningen sker slumpvis i en sådan population så kan vi förvänta oss att ca 1 av 400 födda valpar kommer att drabbas av PRA på grund av denna mutation.

Vår forskning har också visat att det troligen finns en tredje och än så länge okänd mutation i en annan gen som också kan orsaka PRA hos Golden retriever. Denna tredje form av PRA hos Golden retriever uppvisar en tidigare debutålder (yngre än fem år). Vi fortsätter därför vår forskning om PRA för att också hitta den ”tredje” genen för PRA hos Golden retriever.

DNA – test för PRA hos Golden retriever

Ett DNA – test för mutationen (GR_PRA1) finns tillgängligt vid SLU sedan hösten 2010. Detta test är värdefullt för uppfödare av Golden retriever eftersom vi med detta test kan hitta den vanligaste formen av PRA i rasen. Vi vill samtidigt påminna om att det finns två andra, men mindre vanliga, mutationer som också ger PRA hos Golden retriever. Ett negativt resultat, det vill säga att hunden är fri från GR_PRA1 mutationen, är därför inte är en garanti för att hunden inte ska utvecklas PRA. Det är därför viktigt att även i framtiden ögonlysa våra hundar – inte minst viktigt för de individer som ska användas i avel.

Testresultat

Fri (Normal):
Fria hundar har två normala kopior av genen och kommer inte att få PRA på grund av den mutation som DNA testet undersöker. Det kan dock inte uteslutas att hunden bär på andra mutationer som kan ge sjukdomen PRA.

Bärare:
Hundar som är bärare kommer inte att utveckla PRA som genetiskt beror på mutationen i den gen som DNA- testet undersöker. Det kan dock inte uteslutas att hunden bär på andra mutationer som kan ge sjukdomen PRA.

Genetiskt affekterade:
Hundar med resultatet ”Genetiskt affekterad” har två kopior av mutationen som ger GR_PRA1 och kommer med stor sannolikhet att utveckla sjukdomen PRA under sin livstid. Medelåldern för diagnos av denna typ av PRA är sju år.

Råd:
I enlighet med SKKs regler får affekterade hundar ej användas i avel. Bärare av mutationen för GR_PRA1 får endast paras med genetiskt fria individer.

Har du frågor kring PRA-testet kan du maila till avel@goldenklubben.se eller halsa@goldenklubben.se


Nyheter om Retinal Dysplasi – juni 2010

Först lite om Retinal Dysplasi och den utvärdering som pågår på resultatet av avkommor till kombinationer där ett av föräldradjuren har en RD-diagnos. Ögonpanelen har tittat på resultaten och konstaterar att det är alldeles för osäkra resultat för att kunna dra en slutsats om ärftlighet. RD-diagnoser kommer och går på ett sätt som gör en utvärdering svår att tolka. Nu kommer ögonpanelen att diskutera dessa resultat internationellt för att ta reda på hur RD ska kunna hanteras framöver. De lovar att komma tillbaka till oss med ett eller flera förslag till möjliga framtida avelsrekommendationer och diagnostiseringar. Till dess att vi får svar kan vi bara avvakta och behålla den rekommendation vi har idag. Den kommer att publiceras i varje nummer av Golden Nytt.

Öga uppföljning skrevs det om i Avelskommitténs spalt i senaste numret av Hundsport Special, en tidning som väl i stort sett alla uppfödare får idag. Läs detta noggrant. Det framgår av texten att SKK menar att man absolut inte ska använda en hund i avel när den fått diagnosen öga uppföljning. Hunden ifråga befinner sig i ett väntrum skriver de. Man ska avvakta och spegla om hunden efter sex månader upp till ett år för att förhoppningsvis få en definitiv diagnos. Att avvakta med avel är naturligtvis för att man som uppfödare inte ska riskera att föra gener vidare, som inte är lämpliga att föras vidare till framtida generationer. Om man tolkar det som skrivs, kan man inte annat än misstänka att det kan vara ett brott mot SKK:s grundregler att använda ett avelsdjur med denna diagnos i aveln och att man därmed riskerar att anmälas till Disciplinnämnden. Avelskommittén har också möjlighet att föreslå att man avvaktar med att registrera valpkullen till dess att föräldradjuret med diagnosen är ögonlyst igen. Från den sista april har förklaringstexten under varningstriangeln, som hundar med denna diagnos får på Avelsdata, ändrats, så att det numera även står ”får ej användas i avel”. Detta medför att valpar som framavlats efter detta datum, om någon av föräldrarna har denna diagnos, ej kommer att valphänvisas av Goldenklubben.

Ögonlys din äldre hund!

Goldenklubben har beslutat att sponsra alla medlemmar som
ögonlyser sina gamla hundar (över 7 år) med den summa av
ögonlysningskostnaden som överstiger 300 kr, så varför inte
passa på att lysa din hund.

Skicka ditt kvitto på ögonlysningen till klubbens kassör.
Glöm inte att ange ditt namn, medlemsnummer
och kontonummer där pengarna kan sättas in.

Har du frågor, kontakta klubbens kassör – kassor@goldenklubben.se