Stadgar för Golden retrieverklubben

Antagna vid Golden retrieverklubbens ordinarie klubbmöte 2007-03-04 och fastställda av Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens huvudstyrelse, att gälla fr.o.m. 2007-07-01

Reviderade av GRK:s fullmäktigemöte 2010-03-28 och fastställda av Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens huvudstyrelse 2010-05-21
Reviderade av GRK:s fullmäktigemöte 2011-03-20 och fastställda av Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens huvudstyrelse 2011-10-21


INLEDNING

Golden retrieverklubben (nedan benämnd GRK) ingår som rasklubb i specialklubben Svenska Spaniel- och Retrieverklubben (SSRK).

GRK skall som sådan arbeta för Svenska Kennelklubbens (SKK) och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen, golden retriever.

Utöver dessa stadgar gäller också SSRK:s stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SSRK och SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

GRK:s stadgar skall fastställas av SSRK:s huvudstyrelse.

§ 1 MÅL

Golden retrieverklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för dessa stadgar och Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom:

 • att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar
 • att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna
 • att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård
 • att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet
 • att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.
 • .

  § 2 VERKSAMHET

  För att nå uppsatt mål skall klubben:

 • informera och sprida kunskap om Golden retrieverklubben – dess mål, organisation och arbetsformer
 • informera om golden retrievern och dess användningsområden
 • lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade riktlinjer
 • aktivt följa den kynologiska utvecklingen för golden retriever inom och utom landet och verka för att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper
 • utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning
 • anordna utbildning rörande avelsarbetet inom rasen
 • anordna verksamheter i enlighet med SSRK:s direktiv
 • avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SSRK eller när annan anledning föreligger
 • stödja och medverka i SSRK:s och SKK:s forskningsarbete
 • delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.
 • .

  § 3 MEDLEMSKAP

  Enskild person kan bli medlem i klubben. Klubbens styrelse beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

  Fullmäktigemötet kan, efter förslag från GRK:s styrelse, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

  Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKK:s stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKK:s Disciplinnämnd.

  Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

  Medlem skall också, i enlighet med beprövad erfarenhet, vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKK:s bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

  Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.

  Medlemskap i GRK berättigar till deltagande i av GRK anordnade verksamheter samt erhållande av GRK:s publikationer.
  1) Medlemskap erhålles i den sektion som verkar i det område där medlemmen är skriven.
  2) Byte av sektion medges endast vid förnyelse av medlemskap
  Om medlem önskar medlemskap i annan sektion måste det anmälas till huvudstyrelsen

  § 4 MEDLEMSAVGIFT

  Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie fullmäktigemöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av fullmäktigemötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.

  Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, men har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.

  § 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD

  Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar:

  För delegater till fullmäktige: tiden från och med det fullmäktigemöte till vilken delegaten valts till därpå kommande fullmäktigemöte.

  För andra personer som väljs enligt stadgarna: Tiden från det fullmäktigemöte vid vilket valet skett till och med nästkommande fullmäktigemöte eller till och med det fullmäktigemöte som mandatperioden avser.

  Delegat, vars medlemskap upphört i den medlemsorganisation som utsett vederbörande, kan inte kvarstå som delegat för denna.

  § 6 ORGANISATION

  Klubbens högsta beslutande organ är fullmäktigemötet, dess verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen.

  Den lokala verksamheten sker inom fastställda sektioner. Sektionerna arbetar enligt de stadgar som är fastställda av GRK:s klubbstyrelse. Undantag från ovanstående indelning beslutas I SAMRÅD mellan respektive sektion och GRK: s klubbstyrelse.

  § 7 FULLMÄKTIGEMÖTE

  Mom. 1 Ordinarie fullmäktigemöte

  Ordinarie fullmäktigemöte ska hållas årligen senast den 31 mars. Tid och plats för fullmäktigemötet bestäms av klubbstyrelsen. Kallelse ska utfärdas av klubbstyrelsen och skriftligen eller via internet delges sektionernas styrelser senast 31 januari det år fullmäktigemötet avhålles.

  Till kallelsen ska bifogas verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för klubbstyrelsens arbete med avelsfrågor, klubbstyrelsens yttrande avseende inkomna motioner, valberedningens förslag, samt handlingar i de ärenden som ska behandlas vid fullmäktigemötet.

  Mom. 2 Extra fullmäktigemöte

  Extra fullmäktigemöte skall hållas om revisorerna eller minst en fjärdedel av fullmäktigedelegaterna så yrkar. Klubbstyrelsen kan också kalla till extra fullmäktigemöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger.

  Extra fullmäktigemöte ska hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till klubbstyrelsen. Yrkande om extra fullmäktigemöte ska vara skriftligt och ställas till klubbstyrelsen samt innehålla uppgift om det eller de ärenden som ska tas upp till behandling, samt skäl till yrkandet. Kallelse till extra fullmäktigemöte ska av klubbstyrelsen senast 3 veckor före mötet sändas per post till varje delegat som finns anmäld hos klubbstyrelsen. Till kallelsen ska bifogas handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas. Tid och plats för extra fullmäktigemöte bestäms av klubbstyrelsen.

  Mom. 3 Fullmäktigedelegater

  Fullmäktigedelegater utses av klubbens lokala sektioner.

  Sektionernas medlemsantal per den 31 december året innan fullmäktigemötet, bestämmer antalet delegater enligt följande:
  1-199 medlemmar = 2 delegater samt 2 suppleanter
  200-399 medlemmar = 3 delegater samt 3 suppleanter
  400-599 medlemmar = 4 delegater samt 4 suppleanter
  >600 medlemmar = 5 delegater samt 5 suppleanter

  Delegat eller suppleant ska vara registrerad medlem inom den sektion de representerar.
  Valbar till fullmäktigedelegat är medlem som under året fyller 16 år och som inte har fullmäktigemötets uppdrag som ledamot eller suppleant i klubbstyrelsen, ej heller som klubbens revisor eller revisorsuppleant.

  Eventuellt inträde av suppleant under mandatperioden skall anmälas till klubbstyrelsen.

  Mom. 4 Dagordning
  Fullmäktigemöte öppnas av klubbstyrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den som klubbstyrelsen utsett. Fullmäktigemöte avslutas av klubbstyrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av fullmäktigemötets ordförande.

  Vid ordinarie fullmäktigemöte skall följande ärenden förekomma:

 • Fastställande av röstlängden.
 • Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet.
 • Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.
 • Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat (enligt § 7 mom. 7).
 • Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
 • Fastställande av dagordningen.
 • Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
 • Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 • Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
  — verksamhetsplan för kommande år
 • — medlemsavgifter (enligt §4)
  — rambudget för kommande år
  — fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.

 • Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt § 8 mom. 1).
 • Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enligt § 9).
 • Val av valberedning (enligt § 10).
 • Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
 • Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal sektion eller enskild medlem anmälts till klubbstyrelsen för behandling av fullmäktigemötet (enligt §7 mom. 8).
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande
 • .

  Mom. 5 Röstning

  Rösträtt har endast fullmäktigeledamot. Röstning med fullmakt får ej ske.

  Röstning sker som regel öppet. Val ska dock ske genom sluten omröstning om någon så yrkar. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon delegat så yrkar och om fullmäktigemötet så beslutar.

  Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal, utom i fråga där annat stadgas. Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning.

  Eventuell reservation till fullmäktigemötets beslut i ett ärende ska anmälas till mötesordföranden vid beslutstillfället. Reservationen ska dessutom lämnas i skriftlig form till mötesordföranden innan fullmäktigemötet förklaras avslutat.

  Mom. 6 Skriftlig omröstning

  Ärende som enligt stadgarna skall föreläggas fullmäktige för behandling och beslut, men som av klubbstyrelsen bedöms som brådskande, kan avgöras genom skriftlig omröstning utan att fullmäktige kallas till extra möte.

  För beslut fordras att minst 2/3 av delegaterna har inkommit med svar på det av klubbstyrelsen utsända förslaget.

  Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar efter det att delegaterna av klubbstyrelsen tillställts:
  – Redovisning för ärendet med tillhörande handlingar.
  – Ett förslag till beslut så utformat att svaret endast kan bli ja, nej eller avstår.
  – Uppgift om vilket datum omröstningen skall vara avslutad. För svar per post gäller poststämpelns datum.
  Uteblivet svar eller svar som inkommit till klubbstyrelsen efter det att omröstningen avslutats, jämställs med avstår.

  Mom. 7 Närvarorätt m m

  Vid fullmäktigemöte har:
  a. varje medlem
  b. ledamot och suppleant av SKK:s Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.
  c. ledamot och suppleant i SSRK:s huvudstyrelse
  d. av fullmäktige vald ordförande för fullmäktigemötet
  e. av fullmäktige valda revisorer och revisorsuppleanter
  f. av fullmäktige valda ledamöter i valberedningen rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

  Mom. 8 Motioner och ärenden

  Motion som sektion eller enskild medlem önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte skall skriftligen avlämnas till klubbstyrelsen senast 1 oktober året innan fullmäktigemötet. Klubbstyrelsen skall tillse att motionen publiceras i medlemstidningen Golden Nytt samt överlämna motionen till fullmäktigemötet.
  Väcks vid ordinarie fullmäktigemöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas ovan, kan, om fullmäktigemötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling, men inte till beslut.

  Vid extra fullmäktigemöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

  Mom. 9 Kostnader

  Klubben svarar för kostnader för delegat alternativt dennes ersättande suppleant gällande resa och den förtäring som erbjuds på mötet vid ordinarie och extra fullmäktige. Resan ska företas på för klubben billigast möjliga sätt och i enlighet med direktiv från klubbstyrelsen.

  Den lokala regionen svarar för samtliga kostnader för suppleant vid ordinarie och extra fullmäktige

  Klubben svarar för samtliga kostnader för övriga angivna personer enligt § 7 mom. 7 punkt d: ,e: f:, vid ordinarie och extra fullmäktige

  SSRK och SKK svarar var och en för sina kostnader för utsedda representanter.

  Klubben svarar för lokalkostnaderna.

  § 8 STYRELSE

  Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en vid fullmäktigemötet vald klubbstyrelse.

  Mom. 1 Klubbstyrelsens organisation

  Klubbstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, fem övriga ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

  Ordinarie fullmäktigemöte väljer ordförande för ett år, vice ordförande och övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. Vid varje ordinarie fullmäktige utses halva antalet ordinarie ledamöter.

  Suppleant har rätt att deltaga i klubbstyrelsens sammanträden med yttrande- och förslagsrätt. Suppleant har rösträtt om denne träder i ordinarie ledamots ställe och tjänstgör i den ordning fullmäktigemötet beslutat.

  Till ordinarie ledamot och suppleant i klubbstyrelsen kan endast väljas den som är medlem i klubben.

  Klubbstyrelsen utser inom sig kassör samt inom eller utom sig sekreterare. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt, men inte rätt att deltaga i beslut.

  Klubbstyrelsen får inom sig utse arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

  Klubbstyrelsen utser inom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

  Klubbstyrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

  Klubbstyrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

  Vid sammanträde skall protokoll föras.

  Klubbstyrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

  Mom. 2 Klubbstyrelsens åligganden

 • Klubbstyrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa och SSRK:s stadgar och i SKK:s stadgar bland annat
 • sköta klubbens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar, SSRK:s stadgar samt SKK:s stadgar
 • ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade riktlinjer
 • föra noggranna räkenskaper över klubbens intäkter och kostnader samt förvalta dess tillgångar
 • ansvara för klubbens arkiv och korrespondens
 • verkställa av fullmäktigemötet fattade beslut
 • följa de anvisningar som lämnas av SSRK
 • avge yttrande över av SSRK:s huvudstyrelse till klubben hänskjutna ärenden
 • senast sju veckor före ordinarie fullmäktigemöte lämna klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning till revisorerna
  avge verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning samt redogörelse över arbetet med avelsfrågor vid ordinarie fullmäktigemöte
  bereda ärenden som ska behandlas av fullmäktigemötet
 • upprätta verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsperiod
 • senast en månad efter ordinarie fullmäktigemöte lämna uppgift till SSRK om klubbstyrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför klubbstyrelsen
  vid behov lägga motioner till SSRK:s fullmäktigemöte
 • utse delegater till SSRK:s fullmäktigemöte.
 • .

  § 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION

  Klubbens räkenskaper skall årligen per 31 december sammanställas i ett bokslut.

  Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av fullmäktigemötet utsedda revisorerna.

  Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det fullmäktigemöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie fullmäktigemötet.

  Klubbens räkenskaper skall tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna senast sju (7) veckor före ordinarie fullmäktigemöte. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före ordinarie fullmäktigemöte.

  Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

  När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid klubbstyrelsens sammanträden.

  § 10 VALBEREDNING

  Av fullmäktigemötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie fullmäktigemöte.

  Valberedningen skall bestå av tre ledamöter och en suppleant, varav en sammankallande.

  Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje fullmäktigemöte. För att uppnå den kontinuitet som stadgarna föreskriver väljs vid klubbens första möte en ledamot på två år och en ledamot på ett år.

  Efter beslut från klubbstyrelsen skall valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

  Sammankallande skall tillställas protokoll från klubbstyrelsens sammanträden.

  § 11 PROTOKOLL

  Protokoll ska föras vid fullmäktigemöte samt vid klubbstyrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare.

  Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar genom publicering på hemsida eller genom att medlem kan rekvirera dessa mot ersättande av uppkomna kostnader.
  Protokollen ska tillställas klubbstyrelsen, de lokala sektionernas styrelser, klubbens ordinarie revisorer, sammankallande i valberedningen samt SSRK:s huvudstyrelse.

  Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

  § 12 DISCIPLINÄRENDEN

  För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKK:s stadgar.

  § 13 FORCE MAJEURE

  Om GRK på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

  GRK har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
  GRK:s beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har GRK rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

  Golden retrieverklubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald eller funktionär inom GRK som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

  § 14 STADGEÄNDRING

  Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 1 oktober året innan ordinarie fullmäktigemöte hålles inges till klubbstyrelsen som däröver till fullmäktigemötet avger yttrande.

  Beslut om ändring av stadgarna fattas av fullmäktigemötet.

  För sådant beslut krävs antingen att det biträds av två tredjedelar av delegaterna vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten varav minst ett skall vara ordinarie.

  GRK:s stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SSRK.

  § 15 VILANDEFÖRKLARING ELLER UPPLÖSNING AV GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN

  SSRK:s huvudstyrelse fattar beslut om att GRK ska vilandeförklaras eller upplösas efter begäran från GRK:s fullmäktigemöte.

  För att en sådan begäran ska vara giltig ska beslut om detta fattas av två på varandra följande fullmäktigemöten med minst en månads mellanrum, varav minst ett ordinarie, och på det senare fullmäktigemötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

  Upplöses eller vilandeförklaras GRK som medlemsorganisation i SSRK ska GRK:s tillgångar och arkiv överlämnas till SSRK att användas på sätt som GRK:s sista fullmäktigemötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer (§ 1 och § 2).