Stadgar för Golden retrieverklubben

Enhälligt godkända av Goldenfullmäktige 2017-03-26
Fastställda av SSRK Hs 2017-07-15

INLEDNING

Golden retrieverklubben ingår som medlemsorganisation i Svenska Spaniel- och retrieverklubben (SSRK).
Rasklubben ska arbeta för SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma mål för golden retriever.
Utöver dessa stadgar gäller också SSRK:s stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av SSRK eller SKK utfärdade regler och riktlinjer.

§ 1 MÅL

Golden retrieverklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för SSRK:s stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom:
• att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört,
   fullgoda rashundar.
• att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr
   och praktiskt bruk av denna.
• att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
• att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och
   hundägandet.
• att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och
   hundägandet.

§ 2 VERKSAMHET

För att nå det uppsatta målet skall klubben:
1. informera och sprida kunskap om Golden retrieverklubben – dess mål, organisation och
    arbetsformer
2. informera om golden retrievern och dess användningsområden
3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade
    riktlinjer.
4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för golden retriever inom och utom landet,
5. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper
    kan komma till användning,
6. stödja och medverka i SSRK:s och SKK:s forskningsarbete,
7. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

§ 3 MEDLEMSKAP

Enskild person kan bli medlem i Golden retrieverklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK:s centralstyrelse.

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem skall också, i enlighet med beprövad erfarenhet, vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar, eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning, skall särskilt följa SKK:s regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Fullmäktigemötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.

Medlemskap upphör om medlem begärt sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalat sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKK:s stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKK:s Disciplinnämnd.

Medlemskap i GRK berättigar till deltagande i av GRK anordnade verksamheter samt erhållande av GRK:s publikationer. Medlemskap erhålls i den sektion som verkar i det område där medlemmen är skriven. Byte av sektion medges endast i samband med förnyelse av medlemskap. Om medlem önskar medlemskap i annan sektion än den man bor i meddelas detta till styrelsen.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie fullmäktigemöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar i hushållet betalar av fullmäktigemötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, men har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.

§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar, för de personer som väljs enligt stadgarna, tiden från det fullmäktigemöte vid vilket valet skett till och med nästa fullmäktigemöte eller till och med det fullmäktigemöte som mandatperioden avser.

§ 6 ORGANISATION

Klubbens angelägenheter sköts av fullmäktigemötet och en av fullmäktigemötet vald styrelse. Klubbens högsta beslutande organ är fullmäktigemötet, dess verkställande och förvaltande organ är styrelsen.
Den lokala verksamheten sker inom fastställda sektioner. Sektionerna arbetar enligt de stadgar som är fastställda av GRK:s styrelse. Undantag från ovanstående indelning beslutas i samråd mellan respektive sektion och GRK:s styrelse.

§ 7 FULLMÄKTIGEMÖTE

Mom. 1 a Ordinarie fullmäktigemöte
Ordinarie fullmäktigemöte ska hållas årligen senast den 31 mars. Tid och plats för fullmäktigemötet bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie fullmäktigemöte ska utfärdas av klubbstyrelsen och skriftligen eller via e-post delges sektionerna senast 31 januari det år fullmäktigemötet avhålls.
Till kallelsen ska bifogas verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på fullmäktigemötet.

Mom. 1 b Extra fullmäktigemöte
Extra fullmäktigemöte skall hållas om revisorerna eller minst en fjärdedel av fullmäktigedelegaterna så yrkar. Styrelsen kan också kalla till extra fullmäktigemöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger.
Extra fullmäktigemöte ska hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen. Yrkande om extra fullmäktigemöte ska vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla uppgift om det eller de ärenden som ska tas upp till behandling, samt skäl till yrkandet. Tid och plats för extra fullmäktigemöte bestäms av klubbstyrelsen.
Kallelse till extra fullmäktigemöte ska utfärdas av klubbstyrelsen och skriftligen eller via e-post delges delegaterna senast tre (3) veckor före det extra fullmäktigemötet. Till kallelsen ska bifogas handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas.

Mom. 1 c Fullmäktigedelegater
Fullmäktigedelegater utses av klubbens lokala sektioner.
Sektionernas medlemsantal, per den 31 december året innan fullmäktigemötet, bestämmer antalet delegater enligt följande:
1-199 medlemmar = 2 delegater samt 2 suppleanter
200-399 medlemmar = 3 delegater samt 3 suppleanter
400-599 medlemmar = 4 delegater samt 4 suppleanter
> 600 medlemmar = 5 delegater samt 5 suppleanter

Delegat eller suppleant ska vara registrerad medlem inom den sektion de representerar.
Valbar till fullmäktigedelegat är medlem som under året fyller 16 år och som inte har fullmäktigemötets uppdrag som ledamot eller suppleant i styrelsen, ej heller som klubbens revisor eller revisorsuppleant.
Eventuellt inträde av suppleant under mandatperioden skall anmälas till styrelsen.

Mom. 2 Dagordning
Ordinarie fullmäktigemöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av styrelsens vice ordförande. Fullmäktigemötet avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, fullmäktigemötets ordförande.

Vid ordinarie fullmäktigemöte skall följande ärenden förekomma:
1. Justering av röstlängd.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda
    justerarna är dessutom rösträknare.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för
    arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen
    vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
      b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
      c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
13. Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen
      enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet eller ärende som
     senast den 1 oktober året innan fullmäktigemötet har anmälts till styrelsen.
     Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för
     behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Om det vid ordinarie fullmäktigemöte väcks förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17, kan ärendet tas upp till behandling men inte till beslut, om fullmäktigemötet så beslutar.

Mom. 3 a Röstning
Vid fullmäktigemöte har endast fullmäktigedelegat rösträtt. Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar, om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar, om någon så yrkar och mötet så beslutat.

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster, utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de angivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande, under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Mom. 3 b Skriftlig omröstning
Ärende som enligt stadgarna skall föreläggas fullmäktige för behandling och beslut, men som av styrelsen bedöms som brådskande, kan avgöras genom skriftlig omröstning utan att fullmäktige kallas till extra möte. Röstning kan ske via vanlig post eller e-post.
För beslut fordras att minst två tredjedelar av delegaterna har inkommit med svar på det av styrelsen utsända förslaget.
Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar efter det att delegaterna av styrelsen tillställts:
1. Redovisning för ärendet med tillhörande handlingar.
2. Ett förslag till beslut så utformat att svaret endast kan bli ja, nej eller avstår.
3. Uppgift om vilket datum omröstningen skall vara avslutad.
Uteblivet svar eller svar som inkommit till styrelsen efter det att omröstningen avslutats, jämställs med avstår.

Moment 4 Närvarorätt med mera
Vid fullmäktigemöte äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig, men inte rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.
• Medlem i GRK.
• Ledamot och suppleant i SKK:s centralstyrelse eller annan av centralstyrelsen utsedd
   person.
• SKK:s verkställande direktör.
• Ledamot och suppleant i SSRK:s huvudstyrelse

Är någon av ovan nämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

Mom. 5 Motioner och ärenden
Motion som enskild medlem eller sektion önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast den 1 oktober året innan fullmäktigemötet.
Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till fullmäktigemötet.

Om det vid ordinarie fullmäktigemöte väcks förslag i ett ärende som inte finns medtaget under Moment 2, punkt 17, kan ärendet tas upp till behandling men inte till beslut, om fullmäktigemötet så beslutar.

Vid extra fullmäktigemöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.

Mom. 6 Kostnader
GRK svarar för kostnader för delegat alternativt dennes ersättare gällande resa och den förtäring som erbjuds på mötet vid ordinarie och extra fullmäktige. Resan ska företas på för klubben billigast möjliga sätt och i enlighet med direktiv från styrelsen.
Den lokala sektionen svarar för samtliga kostnader för suppleant vid ordinarie och extra fullmäktigemöte.
Klubben svarar för samtliga kostnader för:
• Av fullmäktige vald ordförande för mötet.
• Av fullmäktige valda revisorer och revisorssuppleanter.
• Av fullmäktige vald representant för valberedningen.

§ 8 STYRELSE

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av fullmäktigemötet vald styrelse.

Mom. 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordinarie fullmäktigemöte väljer ordförande för ett år, vice ordförande för två år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid fullmäktigemötet visar, eller om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.
Styrelsen utser inom sig kassör och inom eller utom sig sekreterare. Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt, men inte rätt att delta i beslut.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller vid förhinder för denne vice ordförande.

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Vid sammanträde ska protokoll föras.

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.

Mom. 2 Styrelsens uppdrag
Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och SSRK:s stadgar samt i stadgar för SKK, bland annat:

• ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade riktlinjer,
• bereda ärenden som ska behandlas av fullmäktigemötet,
• verkställa av fullmäktigemötet fattade beslut,
• ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens,
• avge verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning inklusive redogörelse för
  arbetet med avelsfrågor till ordinarie fullmäktigemöte,
• senast sju veckor innan ordinarie fullmäktigemöte avlämna verksamhetsberättelse med
  balans- och resultaträkning till revisorerna,
• upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod,
• avge yttranden över ärende som SSRK hänskjutit till klubben,
• följa de anvisningar som lämnas av SSRK,
• senast en månad efter ordinarie fullmäktigemöte lämna SSRK uppgift om styrelsens
  sammansättning och om viktigare funktioner inom styrelsen,
• utse delegater till SSRK:s fullmäktigemöte i den ordning som SSRK:s stadgar
  föreskriver,
• i övrigt sköta klubbens angelägenheter.

§ 9 REVISORER

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av fullmäktigemötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det fullmäktigemöte då val skett till och med det därpå följande ordinarie fullmäktigemötet.

Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna senast sju veckor före ordinarie fullmäktigemöte. Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före ordinarie fullmäktigemöte.

Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.

Revisorerna har rätt att yrka att ett extra fullmäktigemöte ska hållas.

§ 10 VALBEREDNING

Av fullmäktigemötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie fullmäktigemöte. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav en sammankallande och en suppleant. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.
Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11 PROTOKOLL

Protokoll ska föras vid fullmäktigemöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare.

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 DISCIPLINÄRENDEN

För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK.

§ 13 FORCE MAJEURE

Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK:s centralstyrelse. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkats på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattar beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av dessa stadgar ska senast 1 oktober året innan fullmäktigemötet inges till styrelsen som till fullmäktigemötet avger yttrande över förslaget. Beslut om ändring av stadgarna fattas av fullmäktigemötet. För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av delegaterna vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten varav mist ett ska vara ordinarie. Klubbens stadgar jämte ändring av dessa ska fastställas av SSRK.

§ 15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN

Beslut att hos SSRK begära få upphöra som rasklubb fattas vid fullmäktigemöte. För att beslut om upplösning ska vara giltigt ska detta fattas av två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett ordinarie och på det senare fullmäktigemötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av delegaterna. Upplöses klubben som medlemsorganisation i SSRK ska klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SSRK att användas på sätt som sista fullmäktigemötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.