GRK:s policy för återbetalningar och andra åtgärder


Återbetalning Open Show
• Enligt SKK:s bestämmelser. Gäller så gott som bara om hunden avlidit och även i det fallet kan arrangören kräva veterinärintyg.

Återbetalning Working Test och inofficiellt B-prov
• Avgiften återbetalas i sin helhet om hunden inte kunnat beredas plats. En administrativ avgift, förslagsvis 40 kronor, tas ut om hund löper eller blivit sjuk. Gäller även sjukdom för förare. Detta bör verifieras av en för arrangören känd person.

Återbetalning officiellt B-prov
• Enligt bestämmelser i SSRK.

Åtgärd vid utebliven betalning
• Det ska ALLTID framgå att anmälan är bindande vid tävlingar och andra arrangemang. Om deltagaren dyker upp och vill delta ska avgift erläggas på plats. Om deltagaren uteblir ska avgiften trots det erläggas. Om så inte sker är den enda åtgärden vi kan vidta att påtala att personen i fråga inte tillåts delta vid nästa tillfälle.

Återbud kurs och/eller läger
• Så länge det finns personer som står på reservlista och tackar ja till deltagande, kan avgiften återbetalas i sin helhet.
• Om det inte finns någon reservlista bör den avbokande deltagaren ges möjlighet att själv hitta en ersättare till platsen och då gäller återbetalning enligt ovan.
• I det fall någon ersättare inte kan hittas ska en beräkning göras på vilka kostnader som klubben inte kan avboka för deltagaren och dessa ska då inte återbetalas.

Sent återbud för åtagande som funktionär
• Vi måste vara rädda om de personer som ställer upp som funktionärer vid våra arrangemang. Dock kan det bli problem om människor hoppar av i ett sent skede och man får problem med genomförandet. Om man redan vid planeringen tar upp detta så kan man göra känt att i det fall man måste lämna återbud, så ska man själv hitta en ersättare.

Utebliven betalning vid inköp från klubben
• Om någon trots påminnelser inte betalar sin skuld till klubben kommer denne att stängas av från vidare inköp.

Återbetalning officiell funktionsbeskrivning – FB-R
• Enligt bestämmelser i SSRK.