Om fullmäktige

VAD ÄR ETT FULLMÄKTIGEMÖTE?

Golden retrieverklubben (GRK) har efter beslut på klubbmötet 2006 och 2007 övergått till fullmäktigesystem. Det ordinarie FM ersätter då det tidigare ordinarie klubbmötet. Till FM kommer de delegater som de olika aktivitetssektionerna utsett till sina representanter. I stadgarna regleras hur många delegater som får skickas till FM beroende på hur många medlemmar som företräds. Stora sektioner skickar alltså fler delegater än de små. Antalet delegater styrs av hur många medlemmar som fanns i resp. sektioner den 31/12 året innan FM. Alla medlemmar räknas in, även familjemedlemmar.

Hur ofta sammanträder FM?
I gällande stadgar står att FM ska avhållas årligen senast den 31 mars.
Fullmäktigemötet är det högsta beslutande organet inom GRK
Här väljs den styrelse som ska arbeta under kommande mandatperiod, klubbstyrelsen. Här får också den avgående styrelsen bl.a. redovisa sitt nedlagda arbete under den gångna perioden. Det gör man i verksamhetsberättelsen. I denna finns också den ekonomiska redovisningen för perioden. På FM behandlas också motioner, som är inlämnade från sektioner och medlemmar. Till FM kan även klubbstyrelsen hänskjuta ärenden för beslut.

Valberedningsarbete
Valberedningen har ett mycket viktigt uppdrag. Dess uppgift är att finna lämpliga kandidater till de olika posterna i klubbstyrelsen. Det gör man genom att hålla kontakt med bl.a. sektionerna och andra aktiva inom klubben för att få tips om kandidater. Enskild medlem kan också givetvis lämna förslag. Valberedningen lämnar sedan ett förslag till FM, som i sin tur tar ställning i frågan om vilka som skall sitta i den kommande klubbstyrelsen. Utöver valberedningens förslag kan på FM mycket väl föreslås andra kandidater.

Vem har rösträtt på FM?
Endast delegaterna från sektionerna har rösträtt. De är väl förberedda och har på hemmaplan, på sektionsårsmötet, i sin styrelse eller med olika medlemmar, diskuterat de frågor som kommer upp på dagordningen. Normalt sett har de fått i uppdrag att, i enlighet med beslut tagna på hemmaplan, föra fram den ståndpunkt de ska representera. Givetvis kan deras ställningstagande ändras om ny information uppkommer under förhandlingarnas gång.
Hur vet medlemmarna vad som ska diskuteras på FM?
Handlingar som ska behandlas på FM skickas av klubbstyrelsen till sektionen senast den 31 januari, för att sedan tas upp till behandling på sektionsårsmötet. De delegater sektionen anmält till FM skall, tre veckor innan FM, ha de handlingar som behövs för att gemensamt kunna förbereda sig inför mötet.
Hur utser sektionerna sina FM-delegater?
Sektionsstyrelsen har i uppdrag att utse delegater från sitt geografiska område. Delegaterna behöver inte vara styrelsemedlemmar utan kan vara klubbmedlemmar som ansetts vara lämpade att representera sin sektion och föra dess talan. Huvudsaken är att de är medlemmar i den aktuella sektionen.

Får vem som helst besöka FM?
Alla som är medlemmar i GRK har närvaro- och yttranderätt.